top of page

יעוץ ארגוני

הייעוץ ארגוני אותו אני מבצע מורכב ממשולש הכולל: מבנה ארגוני, תהליכים בארגון והמשאב האנושי.

למה להזמין אותי כיועץ אירגוני?

 • בתהליך היעוץ מתבצע תהליך מובנה של איבחון אירגוני שמטרתו לאתר את הפערים בין המצב המצוי למצב הרצוי. לשיפור מירבי של יעילות  הארגון, לשיפור התפוקה ולצימצום עלויות.

 • האיבחון מתמקד בבדיקת החזון הארגוני, המטרות והיעדים והעמידה בהם, בוחן את התרבות הארגונית והערכים וממליץ על הדרך לשיפור. המנהל מקבל תמונת מצב על הארגון בהסתמך על ראיונות, שאלונים, קבוצות מיקוד, סיעור מוחות וכו' וזאת בהסתמך על הנתונים שנאספו והידע והניסיון שלי כיועץ.

 • בסיום תהליך האיבחון מקבל המנהל סיוע אישי בהובלת השינוי הנדרש, בקבלת ההחלטות על ידי הגברת המודעות, ניתוח המצב לאיתור הסיבות לנושאים הדורשים טיפול כפי שעלו באיבחון, 

 • בהמשך מתבצע תהליך פיתוח וליווי ארגוני שהוא סדרת פעילויות לשיפור הבעיות שהתגלו בתהליך האבחון.


חלק מהשירות ש"אפיק יעוץ וניהול"  נותנת בתחום הייעוץ הארגוני:

 • ביצוע אבחון ארגוני מקיף למבנה הארגוני, לתהליכים ולמשאב האנושי

 • ראיונות למנהלים ועובדים לצורך קבלת תמונה על המצב הקיים ומיפוי תהליכים באירגון

 • בדיקת הגדרת חזון וערכים בהנהלה  והטמעתו לעובדים

 • סיוע בהובלת תהליכי התייעלות ארגונית

 •  המלצה להתאמות נדרשות בתרבות הארגונית

 • בחינת תהליכי עבודה בארגון והמלצות לשיפור

 • בדיקת הנהלים הקיימים בארגון והמלצה על שיפור ושינוי

 • אפיון והגדרת מערכת תקשורת פנים ארגונית בין ההנהלה עובדים

 • בדיקת תהליכי העבודה והממשקים בין המחלקות

 • הגדרת מדדים כמותיים לכל מחלקה ולכל תהליך

 • הגדרת אחריות וסמכות וכתיבת הגדרות תפקיד לבעלי התפקידים   

 • אבחון מעמיק במטרה לבנות תהליך לפיתוח מנהלים, פיתוח מיומנויות ניהול וליווי אישי 

 • בחינת השגרה הניהולית, מעקב החלטות ומילוי דו"חות ונתונים

 • בניית ויישום תכנית ביקורות בארגון

 • הטמעת תהליכי הערכה ומשוב תקופתיים

 • שיפור תהליכי שירות פנימי וחיצוני

 • פיתוח צוותים – גיבוש ועבודת צוות

 • בחינת מערכת ההדרכה בארגון

 • הטמעת תהליכי תחקור והפקת לקחים,  בניית מערך לביצוע תחקירים על פעילויות

 • יעוץ עסקי בשיטת ג'יי אברהם מארה"ב לתוצאות טובות יותר

 • בניית תוכניות שיווק 


לימודי ייעוץ ארגוני
ד"ר אריה פישביין מעביר קורסי הסמכה מלאים ללימוד מקצוע הייעוץ הארגוני במכללת גישות בשילוב של לימוד תיאורטי ועבודת פרקטיקום מעשית.
בסיום הקורס יוכלו בוגריו לשמש כיועצים ארגוניים בתחומים רבים או להשתמש בכלים הרבים שניתנים בקורס לעבודה פנימית בתוך הארגון שלהם.
הקורס מוכר על ידי משרד החינוך ובוגריו משתלבים בעבודת הייעוץ הארגוני לסוגיו.

bottom of page